Algemene voorwaarden

Afwijzing van afwijkingen
De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze
ook aanvaard te hebben. De besloten architectenvennootschap LSDArchitecten wijst
uitdrukkelijk de algemene voorwaarden af die zouden voorkomen op brieven of andere
documenten uitgaande van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor de met deze algemene
voorwaarden strijdige bepalingen in lastenboeken.

Facturen en betalingen
Klachten en opmerkingen betreffende de factuur dienen ons binnen de tien (10) dagen na de
verzending ervan door de besloten architectenvennootschap LSDArchitecten te bereiken en
gaan, om geldig te zijn, gepaard met de terugzending van de factuur.
De factuur wordt beschouwd als aanvaard wanneer zij binnen de gestelde termijn niet werd
teruggestuurd.

De factuur is betaalbaar vijftien (15) dagen na factuurdatum op de zetel van de vennootschap,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De inschikkelijkheid waarvan de besloten architectenvennootschap LSDArchitecten op dit punt
blijk zou geven, kan niet beschouwd worden als de verzaking aan haar recht op betaling
binnen de voorziene termijn.

De betaling wordt aanvaard in speciƫn, op onze bankrekening nr. BE68 7390 1075 0934
(KRED BE BB) KBC BANK.

In geval van laattijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de rentevoet van de
verwijlintresten voor overheidsopdrachten zoals deze gepubliceerd wordt in het Belgisch
Staatsblad.

Daarenboven zal het openstaande factuurbedrag op de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van
10 %, met een minimum van 125 euro, voor de administratieve invorderingskosten.

Bevoegde rechtbank
De geschillen tussen de opdrachtgever en de besloten architectenvennootschap LSDArchitecten
vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.